National Center-29th Annual Convention

 

THENATIONALCENTER OF THE HAITIAN APOSTOLATE

 

332 East 32nd Street Brooklyn, NY 11226

(718) 856 – 3323

Fax # : (718) 703 – 0980

Visit our webpage at WWW.SNAA.ORG

29èm Konvansyon nasyonal

13, 14, 15 Jen 2014

 

La quinta SECAUCUS

350 Lighting Way

Secaucus, NJ  07094

Tel:.- (201) 863- 8700

TÈM : “toujou pare pou nou fè sa ki bon”

 

“Jezi Kri te asepte mouri pou nou,  pou li te ka delivre nou anba mechanste, pou li te fè nou  tounen yon pèp ki nan kondisyon pou sèvi li, ki rele li pa li, epi ki toujou pare pou fè sa ki byen.” Tit 2, 14

 

Moun kap dòmi (boarders)

 

Enskripsyon, 5 repa, ak chanm pou 4 moun ………………                                     $240.00

Enskripsyon, 5 repa, ak chanm pou 2 moun ………………                                     $300.00

Enskripsyon 5 repa, ak chanm pou 1 moun ………………                                      $350.00

 

Moun ki pap dòmi (commuter)

 

Enskripsyon Samdi ak 2 repa……..                                                                                                          $75.00

Lajan enskripsyon pou adilt kap patisipe Samdi sèlman……..                                                                           $45.00

 

Tout frè dwe peye anvan 15 Me 2014 –

W ap resevwa tout dokiman Konvansyon nan sal akèy la.

 

Mezanmi koute!         “Gen yon kado pou 25 moun ki enskri an premye yo”

“Gen yon kado pou  moun ki Mennen plis pase 10 moun

 

 

MAKE DAT SA YO NAN KALADRYE OU, SOUPLE

 

  1. 6 Jiyè 2014                       –           Pèlerinaj nan Sanktyè NotreDam Fatima nan NJ
  2. 13 Septanm 2014  –           Ouvèti Kolèj Pastoral
  3. 6 Desanm 2014     –           Pèlerinaj nan Sanktyè Imakile Konsepsyon nan Washington

 

 

 

Leave a Reply

National Center of the Haitian Apostolate 332 East 32nd Street Brooklyn, NY 11226 Tel. (718) 856-3323

Connect with Us

Link to my Facebook Page
Link to my Rss Page
Link to my Twitter Page
Link to my Youtube Page