Prayers


Prayers in English, French, Creole
“…Epi lapriyè youn pou lòt, pou nou geri. Lapriyè moun korèk la, si li fèt ak tout kè l , gen anpil fòs.” Jak 5:16

O non Papa a – Sign of the Cross 
O non Papa a, ak Pitit la, ak Lespri Sen an. Amen.
Kwayans Mwen – Apostles’ Creed – Credo
Mwen kwè gen yon sèl Bondye. Se Papa a, li gen tout pouvwa. Li kreye syèl la ak tè a, li fè tou sa moun wè ak tou sa moun pa wè. Mwen kwè gen yon sèl Granmèt: se Jezi Kri, sèl Pitit Bondye a. Li se Pitit Papa a, depi anvan tout tan Li se Bondye nan Bondye a, limyè nan limyè a, Bondye tout bon vre nan Bondye tout bon vre a. Li se Pitit, men se pa kreye yo te kreye li. Li se menm Bondye ak Papa a, se pa pouvwa li tout bagay fèt. Se pou tout moun, se pou l vin sove n, li desann sot nan syèl. Se pa pouvwa Lespri Sen an Kò li vin fèt nan vant Mari ki vyèj, e li tounen yon moun. Se poutèt nou toujou, yo kloure li sou yon kwa. Li soufri sou reny Pons Pilat, li mouri e yo antere li. Li desann kote mò yo te ye a. Sou twazyèm jou li leve, jan labib la te di. Li monte nan syèl e li chita adwat Papa a. Li gen pou l retounen avèk tout pouvwa li, pou l jije ni moun kap viv, ni moun ki mouri, e li va wa pou tout tan. Mwen kwè gen Lespri Sen an, li se Granmèt e li bay lavi. Li se Lespri Papa a ansanm ak Pitit la. Yo adore l ansanm ak Papa a sanm ak Pitit la, e li jwenn menm louanj avèk yo. Se li ki tap pale, lè pwofèt yo tap pale. Mwen kwè gen yon sèl Legliz Katolik, ki fè yon sèl kòt fanmi. Li Sen. E li la pou tout moun. Se sou Apòt yo li bati. Mwen rekonèt gen yon sèl batèm pou padonnen peche. Map tann tout mò leve. Map tann lavi kap vini an. Amèn!Papa Nou – Our Father – Pater Noster
Papa nou ki nan syèl la, se pou yo respekte non ou, se pou yo rekonèt se ou ki wa. Se pou volonte ou fèt sou tè a tankou nan syèl la. Pen nou bezwen chak jou a, ban nou li jodi a.
Padonnen sa nou fè w tankou nou padonnen moun ki fè nou kichòy. Pa kité nou pran nan pyèj men delivre nou ak sa ki mal. [Paske, sé ou menm sèl ki wa, se ou men ki gen tout pouvoua, se ou sèl ki merite konpliman pou tout tan.] Amèn.

Mari se pou kontan – Hail Mary – Ave Maria
Mari se pou kontan. Ou menm ki plen favè,
Granmèt la avèk ou. Li beni ou pase tout fi,
E li beni Jezi, pitit ou fè a.
Mari, ou sen, Ou se Manman Bondye, nou se pechè.
Lapriyè pou nou jodi a
Ak lè nou prèt pou nou mouri. Amèn.

Viv Papa a – Glory Be – Gloria Patri
Viv Papa a, ak Pitit la, ak Lespri Sen an!
Depi nan kòmansman, ni jodi a, ni toulejou e pou tout tan gen tan. Amèn !

Jezi O – Oh, My Jesus (Fatima Prayer)
Jezi O, padone peche nou, sove n anba dife lanfè, Mennen tout moun nan syèl, sitou sa ki pi bezwen kè sansib ou a.

Ak kontrisyon an – Act of Contrition
Bondye mwen mande w padon pou tout peche mwen fè, paske ou se Bondye, ou se Mèt mwen, ou se Papa mwen, e peche fè w lapenn. Map fè sa m kapab pou m pa rekòmanse ankò. Amèn

Ak de fwa
Bondye mwen sèten tout ssa Legliz di mwen se laverite paske se ou menm ki te pale, ou pa ka twonpe mwen.

Ak de charite
Bondye mwen renmen w pase tout bagay e mwen renmen pwochen mwen poutèt ou menm.

Bondye mwen kwè nan ou
Bondye, mwen kwè nan ou: Mwen adore ou; mwen mete espwa m nan ou; e, mwen renmen ou. Mwen mande ou padopn pou sila yo ki pa kwè nan ou; ki pa ete espwa yon an ou, ki pa renmen ou.

Lanjelis – Anjelus
Mesaje Bondye te vin anonse Mari Bondye chwazi l pou manman pitit li.
Mari te vin ansent pa pouvwa Lespri Sen an.
(Mari, se pou ou kontan…)
Pawòl Bondye a te tounen moun
E li te abite nan mitan nou.
(Mari, se pou ou kontan…)
Manman Bondye, lapriyè pou nou.
Pou n merite jwenn favè Jezi pwomèt nou yo.
An nou lapriyè. Granmèt, vide lagras ou a nan kè nou. Grasa Gabriyèl mesaje ou la , nou te vin aprann Pitit ou si tèlmsan renmen an te nounen moun. Tnbapri, pa pouvwa soufrans ak lanmò li, kondi nou jous nan laglwa leve vivan byen vivan an. Pa pouvwa Jezi Kri, Granmèt nou an. Amen.

Rèn Syèl la [pou sezon Pak la] Rèn syèl la, fè kè ou kontan. Alelouya!
Paske Sila a ou te merite pote a,
Li leve vivan jan l te di a. Alelouya!
Lapriyè Bondye pou nou. Alelouya!

Sali, Rèn Syèl la – Hail Holy Queen
Nou salye ou, ou menm ki rèn, ou k manman sansib, ou ki lavi nou, kontantman kè nou, espwa nou, nou salye ou. Nou menm, pitit Adan ak Èv, nou ki egzile sou tè mizè sa a, n ap plenyen, n ap rele ba ou, n ap kriye nan pye ou ak dlo nan je nou. Tanpri, souplé, ou menm k ap defann kòz nou, montre ou gen bon kè, voye je ou sou nou. E lè n ap kite tè sa a, montre nou Jezi, bèl Pitit ou fè a, ou menm ki vyèj e ki pran ka moun, ou menm ki dous e ki gen kè sansib: O Mari.

Memorare
O sonje, Manman Lavyèj Mari, ou menm ki ret bèl anpil kijan yo pa janm tande, pèsonn ret san sekou apre l te fin mande w konkou, ponn ret ap peril è l te fin sipliye w, pèsonn ret san snyen lè l fin rele non w. Ak kalit gwo konfyabs sa a nan kè m, men mwen rive kote w: O Vyèj ki bèl pase tout vyèj! Manman “Pawòl ki tounen Moun lan”, pa meprize rèl mwen yo. Men, nan kè sansib ou a, tande mwen, koute mwen. Amen.

Lapriyè pou n konsakre tèt nou bay Manman Mari ki toujou bann sekou –
Prayer to our Lady of Perpetual Help
O Mari, ou menm ki vyèj e ki bèl anpil; ou menm ki sèl espwa m apre Bondye. Mwen vin remèt tèt mwen nan men ou. Pran tout kò mwen nan men ou. Pran kò mwen, pran tout nanm mwen depi koulye a e pou tout tan. Mwen vle met tèt mwen soiu zòd ou nèt; se ou mwen deside swiv tout tan. Wi, manman. Ou k pa janm sispann pote m sekou. Mwen remèt nan men ou: ni kò mwen ak tout sans li yo, ni nam mwen ak tout fakilte li yo. Tanpri, aksepte m nan mitan pitit ou yo; e toujou fè m santi jan ou se yon manman k ap pote m konkou tout tan.
O Manman mwen respekte anpil la, se pou ou mwen ye nèt. Pwoteje m. Defann mwen Jodi a ak pandan tout lavi m, lè map mouri ak panhdan tout syèk k ap vini. Amen.

Lapriyè Pou Vokasyon
Jezi Granmèt nou mande Ou Pou w voye anpil sèvitè nan sèvis pèp ou a.
Chwazi anndan pawas nou yo, lakay nou lekòl ak kolèj yo yon rekòt apot : Pè, Mè, Frè, Dyak ak layik angaje ki pou travay pou wayom Ou a. Nou mande pou tout moun ou rele yo rete kole avè w pou yo pa janm pèdi diyite yo ak bezwen ki gen nan vokasyon yo. Manman Mari, Manman Legliz, aprann tout ouvriye Pitit ou rele yo di “Wi” Ak tout kè kontan menm jan ou te fè lè Mesaje a te Anonse w Gwo Nouvèl la, Amen.

Lapriyè pou beni manje a – Grace before meals
Mèsi Bondye pou tout bon manje sa yo Ou pèmèt nou jwenn Jodi a. Tanpri fè nou favè, mete gwo benediksyon ou ni sou yo, ni sou nou menm kap separe yo. Nan bon kè w tou, mete benediksyon sou tout moun ki travay di pou manje sa a rive la a. Tanpri okipe tou tout moun kap soufri grangou. Nou mande w sa osnon Jezi, Granfrè ak Granmèt nou. Amen.

Lapriyè di Bondye mèsi apre manje a – Grace after meals
Papa Bondye, mèsi anpil pou tou sa w te fè nou jwenn Jodi a. Tsanpri, kenbe nou nan favè w pou nou pa jasnm sispann fè sa ki byen. Onon Jezi Kri Gran Mèt nou an. Amen.
http://www.legion-of-mary.ie/prayers/Prayers/creole.html
Lapriyè Lejyon-an Kòmansman lapriyè a
= O Non Papa a, ak Pitit la, ak Lespri Sen An !
– Amèn !
= Vini Lespri Sen, antre pi fon nan kè patizan ou yo, fè yo cho ak dife renmen pa w la, Granmèt voye Lespri w
– Ki fè fas tè a vin tou nèf . An nou lapriyè: Granmèt, pa pouvwa mèvèy kache Lespri Sen an ki desann sou apot yo, ou fè Legliz ou a vin sen nan tout pèp ak nan tout nasyon yo. Tanpri, vide kado Lespri Sen an sou tou sa w te kreye, e kontinye fè nan kè sila yo ki kwè nan ou bèl travay renmen-an ou te kòmanse reyalize, lè apot yo t’ap preche Levanjil la. Pa pouvwa Jezi-Kri, Granmèt nou an.
– Amèn !
= Granmèt, louvri bouch mwen !
– E bouch mwen va fè lwanj pou ou !
= Bondye, tanpri vin ede m’ !
– Granmèt, prese vin’ pote m’ sekou !
= Viv Papa a, ak Pitit la, ak Lespri Sen an !
– Kòm o kòmansman, ni jodi a, ni toulejou epi tout tan gen tan. Amèn !

(5 dizèn chaplè)
Nou salye w, ou menm ki rèn, ou’k manman kè sansib, ou ki lavi nou, kontantman kè nou, espwa nou, nou salye w. Nou menm pitit Adan ak Ev, nou ki egzile sou tè mizè sa a, n’ap plenyen, n’ap rele ba ou, n’ap kriye nan pye w ak dlo nan je nou. Tanpri souple ou menm k’ap defann kòz nou, montre ou gen bon kè, voye je w sou nou. E lè na kite tè sa a, montre nou Jezi bèl pitit ou fè a, ou menm ki vyèj e ki pran ka moun, ou menm ki dous e ki gen kè sansib, O Mari !

= Ou menm ki sen e ki Manman Bondye, lapriyè pou nou !
– Pou nou merite jwenn favè Jezi-Kri promèt nou yo ! An nou lapriyè: Bondye, se lavi, lanmò ak leve byen vivan Jezi-Kri sèl Pitit ou a, ki te merite pou nou delivrans ki pap janm fini an. Etan n’ap kalkile ak rozè Lavyèj Mari a sou tout gran evenman sa yo, tanpri fè nou viv dapre egzanp yo ba nou, efè nou rive jwenn sa yo pwomèt pa pouvwa Jezi-Kri, Granmèt nou an. Amèn !
= Jezi ou menm ki gen you kè apa
– Pitye pou nou !
= Mari ou menm ki pa janm gen peche nan ke w – Lapriyè pou nou !
= Jozèf ki sen – Lapriyè pou nou !
= Jan ki sen – Lapriyè pou nou!
= Monfò ki sen – Lapriyè pou nou.
O non Papa a, ak Pitit la, ak Lespri Sen an. Amèn !
Lwanj tout Lejyonè yo pou Manman Mari

(CATENA)
Kilès fi sila a ki parèt tankou limyè solèy ki pral leve, ki bèl tankou lalin, ki klere kon solèy,ki tèrib tankou you lame pare pou batay ?
= M’ap fè lwanj Granmèt la!
– Lespri m’ kontan nan Bondye ki sove m’
= Li voye je l’ sou sèvant li ki tou piti, depi kounye a tout pèp k’ap pase sou tè a va di ala mwen gen chans.
– Sila a ki gen pouvwa a fè gran mèvèy pou mwen, non li se non ki apa.
= Depi tout tan e pou tout tan, li toujou gen kè sansib pou sila yo ki respekte l’.
– Ak fòs ponyèt li, li gaye moun ki kwè yo piplis pase lòt.
= Sa k’ chita sou fotèy pouvwa yo, li jete yo atè, sa k’ piti yo li leve yo anlè.
– Sa k’ grangou yo li ba yo pakèt avantaj, sa k’ rich yo li voye yo ale de men vid.
= Li soutni Izrayèl sèvitè l’. Li sonje tou sa li te fè pou montre li konn renmen.
– Tou sa l’ te pwomèt zansèt nou yo Abraram ansanm ak ras li pou tout tan.
= Viv Papa a, ak Pitit la, ak Lespri Sen an !
– Kòm o kòmansman, ni jodi a, ni toulejou epi tout tan gen tan. Amèn !
Kilès fi sila a ki parèt tankou limyè solèy ki pral leve, ki bèl tankou lalin, ki klere kon solèy, ki tèrib tankou you lame pare pou batay ?
= Mari, ou menm ki pat janm pote mak peche Adan ak Ev la
– N’ap mande w sekou, lapriyè pou nou. An nou lapriyè : Jezi-Kri, Papa a te mete w pou li menm ak nou menm nou rive fè you sèl. Ou te vle mete manman w ki manman pa nou tou, pou ou menm ak nou menm nou rive fè you sèl, tanpri, nenpòt moun ki vin mande w favè, fè yo kontan resevwa tout nan men Lavyèj Mari. Amèn !

DÈNYE LAPRIYÈ
= O non Papa a, ak Pitit la, ak Lespri Sen an, Amen.
Manman Bondye, ou menm ki sen e ki konble ak lwanj ak benediksyon, se sekou w n’ap chèche pou l’ sèvi n’ defans,pa meprize lapriyè n’ap fè w nan tout nesesite lavi nou, men delivre nou anba tout danje. Amèn !

= (Non prezidyòm nan oubyen Kirya). Oubyen : Mari ki san peche, ou menm kote Bondye fè tout favè l’ yo pase)
– Lapriyè pou nou
= Michèl ak Gabryèl, gran mesaje Bondye yo ki sen.
– Lapriyè pou nou.
= Tout sa k’ gen pouvwa nan syèl la, tout lejyon mesaje Mari yo.
– Lapriyè pou nou.
= Jan Batis ki sen – Lapriyè pou nou.
= Pyè ak Pòl ki sen – Lapriyè pou nou.

An nou lapriyè: Granmèt, nou menm k ap sèvi w anba drapo Mari, fè nou kwè tout bon vre nan ou. Fè nou gen konfyans nèt nan Mari, konsa nou sèten na gen laviktwa sou tè a. Banou you lafwa ki parèt nan lavi nou, e ki jwenn fòs li nan renmen ki sòti nan kè nou pou frè nou yo ; you lafwa ki fè nou rive reyalize tou sa n’ap fè, paske se ou menm nou renmen vre, you lafwa ki fè se ou menm nou toujou wè, nou toujou sèvi nan pwochen nou. Banou you lafwa ki fèm, ki solid tankou you blok wòch, ki fè nou pap trouble, nou pap chanje nan mitan kwa, tray ak desepsyon lavi a; you lafwa ki banou kouraj e ki mete nan lespri nou, lide kòmanse epi kontinye nèt ale, san nou pa pè anyen, travay ki gen anpil valè pou Bondye ak pou delivrans nanm yo; yon lafwa ki pou sèvi Lejyon nou an tankou kolonn dife Moyiz la, pou kondwi nou etan n’ap mete tèt ansanm, pou n mache san rete, pou limen toupatou dife renmen Bondye a, pou klere tout sila yo ki chita nan fènwa ak lonbraj lanmò a, pou chofe sila yo ki tyèd, pou fè sila yo ki antere nan lanmò peche a tounen jwenn lavi; you lafwa ki fè n mache dwat nan chimen kè poze a, konsa apre batay lavi sa a, san nou pa pèdi you sèl patizan, Lejyon nou an va rive rasanble kote renmen ak bèlte pa w dirije tout bagay. Amèn.

Se pou nanm tout lejyonè, ak tout fidèl ki mouri yo jwenn kè poze pa pouvwa kè sansib Bondye a. Amèn !
= O non Papa a, ak Pitit la, ak Lespri Sen an, Amèn !
=Imprimati 6 desanm 1974, François W. LIGONDE, Achevèk Pòtoprens

National Center of the Haitian Apostolate 332 East 32nd Street Brooklyn, NY 11226 Tel. (718) 856-3323

Connect with Us

Link to my Facebook Page
Link to my Rss Page
Link to my Twitter Page
Link to my Youtube Page